Tag Archive: แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.3

พ.ค. 11

แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.1-3

แผนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.1
แผน การสอนวิทยาศาสตร์ ม.2
แผน การสอนวิทยาศาสตร์ ม.3

พ.ค. 09

แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.1-6

แผนการจัดการเรียนรู้ ป.1
แผน การจัดการเรียนรู้ ป.2
แผน การจัดการเรียนรู้ ป.3
แผน การจัดการเรียนรู้ ป.4
แผน การจัดการเรียนรู้ ป.5
แผน การจัดการเรียนรู้ ป.6

ก.พ. 16

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี-นาฎศิลป์ ป.2

ดาวน์โหลดตามลิงก์ข้างล่างครับ

ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2

ก.พ. 16

แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.3

แผนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.3 ประกอบด้วย 5 หน่วย
1.พันธุกรรม
2. ความหลากหลาย
3.เอกภพ
4. ไฟฟ้า
5. อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

Powered by Facebook Like Button plugin for WordPress

Ads Plugin created by Jake Ruston's Wordpress Plugins - Sponsored by Tuff Shed.