Tag Archive: แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ม.1

ก.ค. 15

แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ม.1-3

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ม.1
แผนการสอนภาษาอังกฤษ ม.2
แผนการสอนภาษาอังกฤษ ม.3

ก.ค. 14

แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ป.1-6

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1
แผน การสอนภาษาอังกฤษ ป.2
แผน การสอนภาษาอังกฤษ ป.3
แผน การสอนภาษาอังกฤษ ป.4
แผน การสอนภาษาอังกฤษ ป.5
แผน การสอนภาษาอังกฤษ ป.6

พ.ค. 03

แผนการจัดการ เรียนรู้ภาษาไทย ป.1-6

แผน ภาษาไทย ป.1 เทอม 1
แผน ภาษาไทย ป.1 เทอม 2
แผน ภาษาไทย ป.2 เทอม 1
แผน ภาษาไทย ป.2 เทอม 2
แผน ภาษาไทย ป.3 เทอม 1
แผน ภาษาไทย ป.3 เทอม 2
แผน ภาษาไทย ป.4 เทอม 1
แผน ภาษาไทย ป.4 เทอม 2

ก.พ. 16

แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ป.1

ประกอบด้วย
คู่มือ
แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1

ก.พ. 16

แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ม.1

images

เป็นแผนที่สอดคล้องกับหลักสูตรและหนังสือของกระทรวงครบทั้งปีสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการครับ
ดาวน์โหลดคลิกเลย

Powered by Facebook Like Button plugin for WordPress

Ads Plugin created by Jake Ruston's Wordpress Plugins - Sponsored by Tuff Shed.