Tag Archive: ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 ตามมาตรฐานการเรียนรู้

ก.ค. 03

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 ตามมาตรฐานการเรียนรู้

ก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่ได้โหลดมาจากเว็บกลุ่มนิเทศฯ ของสพป.สตูล ครับ เป็นแบบทดสอบที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการศึกษาแกนกลาง 2551 ครูท่านใดนำไปใช้ก็นำมาแลกเปลี่ยนกันครับ

สาระที่ 1  จำนวนและการดำเนินการ

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 1
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 2
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 3
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 4

สาระที่ 2  การวัด

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 5
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 6
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 7
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 8
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 9
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ 

Powered by Facebook Like Button plugin for WordPress

Ads Plugin created by Jake Ruston's Wordpress Plugins - Sponsored by Tuff Shed.