Tag Archive: ข้อสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6

ก.ค. 02

ข้อสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตามสาระการเรียนรู้

ไปเจอมาจากเว็บไซต์ของกลุ่มนิเทศฯ สตูลครับ น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการเตรียมตัวสอนของครูได้

สาระที่  1 จำนวนและการดำเนินการ

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 1

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 2

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 3

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 4

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 5

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 6

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 7

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 8

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6

Powered by Facebook Like Button plugin for WordPress

Ads Plugin created by Jake Ruston's Wordpress Plugins - Sponsored by Tuff Shed.