Category Archive: ข้อสอบสังคมศึกษาฯ

แผนการจัดการเรียนรู้,สื่อการสอน,แบบทดสอบ,วิจัยในชั้นเรียน

ต.ค. 21

ข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ป.1

ดาวน์โหลดวิชาประวัติศาสตร์,คลังข้อสอบประวัติศาสตร์ รวมข้อสอบมากมาย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

[ข้อสอบประวัติศาสตร์  น.1] [ข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ น.2] [ข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ น.3] [เฉลยข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ น.1-3]

ต.ค. 20

ข้อสอบวิชาพุทธศาสนา ชั้น ป.1

ดาวน์โหลดข้อสอบวิชาพุทธศาสนา,คลังข้อสอบพุทธศาสนา ดาวน์โหลดฟรี

[ข้อสอบวิชาพุทธศาสนา น.1]

[ข้อสอบวิชาพุทธศาสนา น.2]

[ข้อสอบวิชาพุทธศาสนา น.3]
[พุทธศาสนา
 น.4]

[ข้อสอบวิชาพุทธศาสนา น.5]
[พุทธศาสนา
 น.6]

[เฉลยข้อสอบวิชาพุทธศาสนา น.1-6]

ต.ค. 20

ข้อสอบสังคมศึกษาฯ ชั้น ป.1

ดาวน์โหลดข้อสอบสังคม ฯ,คลังข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

[ข้อสอบสังคมศึกษาฯ น.1]

[ข้อสอบสังคมศึกษาฯ น.2]

[ข้อสอบสังคมศึกษาฯ น.3]

[ข้อสอบสังคมศึกษาฯ น.4]

[ข้อสอบสังคมศึกษาฯ น.5]

[เฉลยข้อสอบสังคมศึกษาฯน.1-5]

เม.ย. 19

แนวข้อสอบ ป.4

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4 …… แนวข้อสอบศิลปะ ป.4
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.4 …… แนวข้อสอบการงานฯ ป.4
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 …… แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4
แนวข้อสอบสังคมศึกษา ป.4 …… แนวข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4
แนวข้อสอบสุขศึกษาพละฯ ป.4 …… แนวข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.4

 

This inspiring tale is based on the author’s own search for life’s true purpose, …

เม.ย. 19

แนวข้อสอบ ป.6

สำหรับท่านใดที่ต้องการแนวข้อสอบในเว็บนี้จัดรวบรวมข้อสอบทุกระดับชั้น เอาไปใช้ได้ครับ

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาไทย ป.6 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบศิลปะ ป.6
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6……  ดาวน์โหลดแนวข้อสอบการงานฯ ป.6
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสังคมศึกษา ป.6 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.6
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสุขศึกษาพละฯ ป.6 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.6

An expanded version of the nineteenth-century poem in which a small girl accompanies …

พ.ค. 15

ข้อสอบธรรมศึกษา

1

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบธรรมศึกษา

มี.ค. 29

ข้อสอบ ป.1 หลักสูตร 51

ข้อสอบภาษาไทย
ข้อสอบวิทยาศาสตร์
ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
ข้อสอบคณิตศาสตร์
ข้อสอบสุขพละ
ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ข้อสอบมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

เฉลยทุกวิชา

ม.ค. 24

ข้อสอบ O-NET วิชาสังคมฯ ปี 52

ข้อสอบ O-NET วิชาสังคมฯ ปี 52 ม. 3

ก.ย. 29

นิทานชาดก


นิทานชาดก 01 – กวาง เต่า นกกระเต็น_Force8949.rar
(21.48 MB)
http://www.mediafire.com/?hmhtndmwmjz

นิทานชาดก 02 – นกแขกเต้าสองพี่น้อง_Force8949.rar
(25.55 MB)
http://www.mediafire.com/?ynmjmzmwy2m

นิทานชาดก 03 – ครุฑกับนาค_Force8949.rar
(26.34 MB)
http://www.mediafire.com/?flhwtjwwmmg

นิทานชาดก 04 – ลิงกับจระเข้_Force8949.rar
(23.1 MB)
http://www.mediafire.com/?ixzmz2mxnzd

นิทานชาดก 06 – ราชสีห์ผู้รู้คุณ_Force8949.rar
(22.25 MB)
http://www.mediafire.com/?w0dq1xf3jdk

นิทานชาดก 07 –

มิ.ย. 27

แผนการสอนหลักสูตร 51 ป.1

พระ พุทธ ป.1
เทคโนโลยี สารสนเทศ ป.1
คู่ มือครู ภาษาไทย ป.1
คู่ มือฯ การงานฯ ป.1
คู่ มือฯ ดนตรี ป.1
คู่ มือฯ ทัศนศิลป์ ป.1
คู่ มือฯ ประวัติศาสตร์ ป.1
คู่ มือฯ สุขศึกษา ป.1

Download

Page 1 of 212
Powered by Facebook Like Button plugin for WordPress

Ads Plugin created by Jake Ruston's Wordpress Plugins - Sponsored by Tuff Shed.