Category Archive: ข้อสอบวิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้,สื่อการสอน,แบบทดสอบ,วิจัยในชั้นเรียน

ก.ย. 19

สารานุกรมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – ทะเลและชายฝั่ง

สารานุกรมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – ทะเลและชายฝั่ง_Force8949.rar
(41.67 MB)
http://www.mediafire.com/?unmznvojnze

ก.ย. 19

สารานุกรมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – ต้นไม้

สารานุกรมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – ต้นไม้_Force8949.rar
(44.5 MB)
http://www.mediafire.com/?ykelekgndnq

ก.ย. 19

สารานุกรมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เรื่อง ดอกไม้

สารานุกรมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – ดอกไม้_Force8949.rar
(42.04 MB)
http://www.mediafire.com/?mxmyctzm5jj

มิ.ย. 27

แผนการสอนหลักสูตร 51 ป.1

พระ พุทธ ป.1
เทคโนโลยี สารสนเทศ ป.1
คู่ มือครู ภาษาไทย ป.1
คู่ มือฯ การงานฯ ป.1
คู่ มือฯ ดนตรี ป.1
คู่ มือฯ ทัศนศิลป์ ป.1
คู่ มือฯ ประวัติศาสตร์ ป.1
คู่ มือฯ สุขศึกษา ป.1

Download

มิ.ย. 06

รวมแผนการสอน ม.3

แผน Greenlight ม.3.rar
แผน Postcard ม.3.rar
แผน งานช่าง ม.1-3.rar
แผน งานธุรกิจ ม.1-3.rar
แผน งานบ้าน ม.1-3.rar
แผน งานประดิษฐ์ ม.1-3.rar
แผน งานเกษตร ม.1-3.rar
แผน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.3.rar
แผน ทัศนศิลป์ ม.3.rar
แผน ประวัติศาสตร์ ม.3.rar
แผน พระพุทธศาสนา ม.3.rar
แผน ภาษาไทย ม.3.rar
แผน ภูมิศาสตร์ ม.3.rar
แผน

มิ.ย. 06

รวมแผนการสอน ม.2

แผน Greenlight ม.2.
แผน Postcard ม.2.rar
แผน คณิตศาสตร์ ม.2.rar
แผน งานช่าง ม.1-3.rar
แผน งานธุรกิจ ม.1-3.rar
แผน งานบ้าน ม.1-3.rar
แผน งานประดิษฐ์ ม.1-3.rar
แผน งานเกษตร ม.1-3.rar
แผน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.2.rar
แผน ทัศนศิลป์ ม.2.rar
แผน ประวัติศาสตร์ ม.2.rar
แผน พระพุทธศาสนา ม.2.rar
แผน ภาษาไทย ม.2.rar
แผน

มิ.ย. 06

รวมแผนการสอน ม.1

แผน Green light ม.1.rar
แผน Postcards ม.1.rar
แผน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1-2.rar
แผน งานช่าง ม.1-3.rar
แผน งานธุรกิจ ม.1-3.rar
แผน งานบ้าน ม.1-3.rar
แผน งานประดิษฐ์ ม.1-3.rar
แผน งานเกษตร ม.1-3.rar
แผน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1.rar
แผน ทัศนศิลป์ ม.1.rar
แผน ประวัติศาสตร์ ม.1.rar
แผน พระพุทธศาสนา ม.1.rar
แผน

พ.ค. 12

โครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-3

โครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1
โครง งานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2
โครง งานวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3

พ.ค. 11

แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.1-3

แผนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.1
แผน การสอนวิทยาศาสตร์ ม.2
แผน การสอนวิทยาศาสตร์ ม.3

พ.ค. 09

แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.1-6

แผนการจัดการเรียนรู้ ป.1
แผน การจัดการเรียนรู้ ป.2
แผน การจัดการเรียนรู้ ป.3
แผน การจัดการเรียนรู้ ป.4
แผน การจัดการเรียนรู้ ป.5
แผน การจัดการเรียนรู้ ป.6

Page 3 of 41234
Powered by Facebook Like Button plugin for WordPress

Ads Plugin created by Jake Ruston's Wordpress Plugins - Sponsored by Tuff Shed.