Category Archive: ข้อสอบภาษาไทย

แผนการสอน,สื่อการสอน,แบบทดสอบ,วิจัยในชั้นเรียน

เม.ย. 30

เฉลยข้อสอบจริง O-NET ปี 52,51,50 [ 5 วิชา ]

part1 : http://www.mediafire.com/?dmzjzznyogz
part2 : http://www.mediafire.com/?emnynjumjwu

มี.ค. 30

หลักสูตรสถานศึกษา ปี 2551

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โหลดข้อมูล [Click1] [Click2] [Click3]
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โหลดข้อมูล
[Click1] [Click2] [Click3] [Click4] [Click5]
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โหลดข้อมูล
[Click1] [Click2] [Click3]
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

โหลดข้อมูล
[Click1] [Click2] [Click3]
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โหลดข้อมูล
[Click1] [Click2] [Click3]
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

โหลดข้อมูล
[Click1] [Click2] [Click3]
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โหลดข้อมูล
[Click1] [Click2] [Click3]

ก.พ. 24

แผนbackword disign สุขศึกษาและพลศึกษา

มี 2 ระดับครับ
แผนbackword disign สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4
แผนbackword disign สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6

ก.พ. 16

แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ม.2

อีกอันจัดให้ครบช่วงชั้นที่ 3 โหลดเร็วแรงมีปัญหาคอมเม้นมาครับ

ดาวน์โหลด

ก.พ. 16

แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ม.3

ครบทุกหน่วยสำหรับแผนการสอนภาษาไทย ป.3
สอดคล้องตามหลักสูตรกระทรวงเลยครับ
ถูกใจก็คอมเม้นให้กำลังใจกันหน่อย

ดาวน์โหลด

ก.พ. 16

แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ม.1

images

เป็นแผนที่สอดคล้องกับหลักสูตรและหนังสือของกระทรวงครบทั้งปีสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการครับ
ดาวน์โหลดคลิกเลย

ก.พ. 16

แผนการจัดการเรียนรู้ Backword design ภาษาไทย ป.6

images

รายละเอียด
หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 7 หน่วยที่ 12
หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 8 หน่วยที่ 13
หน่วยที่ 3 หน่วยที่ 9 หน่วยที่ 14
หน่วยที่ 4 หน่วยที่ 10 หน่วยที่ 15
หน่วยที่ 5 หน่วยที่ 11 คำนำ สารบัญ
หน่วยที่ 6 หน่วยที่ 11 ภาคผนวก

Page 4 of 41234
Powered by Facebook Like Button plugin for WordPress

Ads Plugin created by Jake Ruston's Wordpress Plugins - Sponsored by Tuff Shed.