Category Archive: ข้อสอบภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรู้,สื่อการสอน,แบบทดสอบ,วิจัยในชั้นเรียน

ก.ย. 12

Funny Story สื่อเรียนภาษาอังกฤษ ชุด 3

part1.rar
http://www.mediafire.com/?zgzzzyd0yvz
part2.rar
http://www.mediafire.com/?mzdfnzywtnj

ก.ย. 10

Funny Story สื่อเรียนภาษาอังกฤษ ชุด 2

Funny-A Frog and A Fly_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?lmjmyngytof
Funny-A Frog and A Fly_Force8949.part2.rar
(69.13 MB)
http://www.mediafire.com/?qdmwznhuwnj

ก.ย. 10

Funny Story สื่อเรียนภาษาอังกฤษ ตอน 1

Funny-A Bad Man and A Cop_Force8949.part1.rar
(99 MB)
http://www.mediafire.com/?jmijdjzwdjj
Funny-A Bad Man and A Cop_Force8949.part2.rar
(74.99 MB)
http://www.mediafire.com/?m44yovcejmk

ก.ค. 15

แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ม.1-3

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ม.1
แผนการสอนภาษาอังกฤษ ม.2
แผนการสอนภาษาอังกฤษ ม.3

ก.ค. 14

แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ป.1-6

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1
แผน การสอนภาษาอังกฤษ ป.2
แผน การสอนภาษาอังกฤษ ป.3
แผน การสอนภาษาอังกฤษ ป.4
แผน การสอนภาษาอังกฤษ ป.5
แผน การสอนภาษาอังกฤษ ป.6

มิ.ย. 27

แผนการสอนหลักสูตร 51 ป.1

พระ พุทธ ป.1
เทคโนโลยี สารสนเทศ ป.1
คู่ มือครู ภาษาไทย ป.1
คู่ มือฯ การงานฯ ป.1
คู่ มือฯ ดนตรี ป.1
คู่ มือฯ ทัศนศิลป์ ป.1
คู่ มือฯ ประวัติศาสตร์ ป.1
คู่ มือฯ สุขศึกษา ป.1

Download

มิ.ย. 06

รวมแผนการสอน ม.3

แผน Greenlight ม.3.rar
แผน Postcard ม.3.rar
แผน งานช่าง ม.1-3.rar
แผน งานธุรกิจ ม.1-3.rar
แผน งานบ้าน ม.1-3.rar
แผน งานประดิษฐ์ ม.1-3.rar
แผน งานเกษตร ม.1-3.rar
แผน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.3.rar
แผน ทัศนศิลป์ ม.3.rar
แผน ประวัติศาสตร์ ม.3.rar
แผน พระพุทธศาสนา ม.3.rar
แผน ภาษาไทย ม.3.rar
แผน ภูมิศาสตร์ ม.3.rar
แผน

มิ.ย. 06

รวมแผนการสอน ม.2

แผน Greenlight ม.2.
แผน Postcard ม.2.rar
แผน คณิตศาสตร์ ม.2.rar
แผน งานช่าง ม.1-3.rar
แผน งานธุรกิจ ม.1-3.rar
แผน งานบ้าน ม.1-3.rar
แผน งานประดิษฐ์ ม.1-3.rar
แผน งานเกษตร ม.1-3.rar
แผน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.2.rar
แผน ทัศนศิลป์ ม.2.rar
แผน ประวัติศาสตร์ ม.2.rar
แผน พระพุทธศาสนา ม.2.rar
แผน ภาษาไทย ม.2.rar
แผน

มิ.ย. 06

รวมแผนการสอน ม.1

แผน Green light ม.1.rar
แผน Postcards ม.1.rar
แผน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1-2.rar
แผน งานช่าง ม.1-3.rar
แผน งานธุรกิจ ม.1-3.rar
แผน งานบ้าน ม.1-3.rar
แผน งานประดิษฐ์ ม.1-3.rar
แผน งานเกษตร ม.1-3.rar
แผน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1.rar
แผน ทัศนศิลป์ ม.1.rar
แผน ประวัติศาสตร์ ม.1.rar
แผน พระพุทธศาสนา ม.1.rar
แผน

พ.ค. 07

แนวข้อสอบ O-net+A-net+แนวข้อสอบ Entrance และ อบต.

แนวข้อสอบข้อสอบ O-net+A-net+แนวข้อสอบ Entrance

download : http://www.mediafire.com/?ot2zmutzdym

รวมแนวข้อสอบ บรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล

download : http://www.mediafire.com/?tdmm0fmyymz

Page 2 of 3123
Powered by Facebook Like Button plugin for WordPress

Ads Plugin created by Jake Ruston's Wordpress Plugins - Sponsored by Tuff Shed.