Category Archive: ข้อสอบคณิตศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้,สื่อการสอน,แบบทดสอบ,วิจัยในชั้นเรียน

ส.ค. 20

คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.6

ส.ค. 20

คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5

ส.ค. 20

คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4

ส.ค. 20

คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3

ส.ค. 20

คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2

เทอม 1

เทอม 2

ส.ค. 20

คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1

ม.1 เทอม 1

ก.ค. 27

แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.4 (พ.ว.หลักสูตร 51)

MATEP4B1.rar

ก.ค. 27

แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.1 (พ.ว.หลักสูตร 51)

MATEP1B1.rar

มิ.ย. 27

แผนการสอนหลักสูตร 51 ป.1

พระ พุทธ ป.1
เทคโนโลยี สารสนเทศ ป.1
คู่ มือครู ภาษาไทย ป.1
คู่ มือฯ การงานฯ ป.1
คู่ มือฯ ดนตรี ป.1
คู่ มือฯ ทัศนศิลป์ ป.1
คู่ มือฯ ประวัติศาสตร์ ป.1
คู่ มือฯ สุขศึกษา ป.1

Download

มิ.ย. 06

รวมแผนการสอน ม.3

แผน Greenlight ม.3.rar
แผน Postcard ม.3.rar
แผน งานช่าง ม.1-3.rar
แผน งานธุรกิจ ม.1-3.rar
แผน งานบ้าน ม.1-3.rar
แผน งานประดิษฐ์ ม.1-3.rar
แผน งานเกษตร ม.1-3.rar
แผน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.3.rar
แผน ทัศนศิลป์ ม.3.rar
แผน ประวัติศาสตร์ ม.3.rar
แผน พระพุทธศาสนา ม.3.rar
แผน ภาษาไทย ม.3.rar
แผน ภูมิศาสตร์ ม.3.rar
แผน

Page 6 of 8« First...45678
Powered by Facebook Like Button plugin for WordPress

Ads Plugin created by Jake Ruston's Wordpress Plugins - Sponsored by Tuff Shed.